Statut Hrvatskog planinaraskog društva možete preuzeti OVDJE.


 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 30. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 141/22) na sjednici izvanredne Skupštine Hrvatskog planinarskog društva „Martinščak“, održanoj 20. prosinca 2023. godine donesen je

S T A T U T

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA “MARTINŠČAK“

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja Hrvatskog planinarskog društva „MARTINŠČAK“ (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva, te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Hrvatsko planinarsko društvo „Martinščak“ je dragovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga planinara, ljubitelja planina i planinske prirode, te prirodnih i povijesnih znamenitosti u planinama.

Društvo svojim radom i djelovanjem medu članovima njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju, potičući ljubav prema čuvanju ljepota planinske prirode, prema čovjeku i svojoj domovini Republici Hrvatskoj.

Društvo ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku niti drugu diskriminaciju, te kršenje sloboda i prava čovjeka.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv Društva je: Hrvatsko planinarsko društvo “Martinščak“.

Skraćeni naziv Društva je: HPD “Martinščak“.

Sjedište Društva je u Karlovcu, Kralja Tomislava 9 – Sokolski dom.

Odluku o adresi Društva donosi Skupština.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Društvo je neprofitna pravna osoba, a pravnu osobnost stekla je upisom u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji i evidenciju pravnih osoba u sportu.

Članak 5.

Društvo djeluje samostalno i neovisno na temelju svog Statuta i programa rada koje utvrđuje i donosi Skupština Društva.

Društvo svoj rad organizira kroz odsjeke, sekcije i komisije, a može osnivati područne ogranke i stanice na području Karlovačke županije.

Društvo je dragovoljno udruženo u Hrvatski planinarski savez, Planinarski savez Karlovačke županije, Karlovačku športsku zajednicu, Planinarski savez grada Karlovca, a radi ostvarenja i unapređenja zajedničkih ciljeva, interesa i zadaća.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima.

Društvo se može dragovoljno udruživati i u ostale udruge izvan granica Republike Hrvatske čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s planinarstvom i planinarskim specijalnostima i ako to pridonosi postizanju ciljeva i djelovanju Društva.

Članak 6.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika promjera 30 mm. S vanjske strane je kružni rub. Okolo piše: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „MARTINŠČAK“ – KARLOVAC. U sredini pečata je znak Hrvatskog planinarskog saveza.

 

III. ZASTUPANJE

Članak 7.

Društvo zastupa i predstavlja Predsjednik Društva, Dopredsjednik i Tajnik, koje bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine.

 

IV. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 8.

Ciljevi Društva su:

 • Promicanje planinarske djelatnosti i njegovanje planinarske etike te tradicije,
 • Poticanje, razvijanje i unapređenje planinarskih znanja i vještina, športsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljenja potreba za tjelesnom aktivnošću, očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova i korištenjem slobodnog vremena za boravak u prirodi i športsko planinarske aktivnosti,
 • Promicanje odgoja i obrazovanja za održivi, odgovorni razvoj.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo

Djelatnost – sportska rekreacija – planinarstvo, poticanje tjelesne aktivnosti i igara koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije stanovništva.

 

Članak 9.

Društvo svoje ciljeve ostvaruje kroz slijedeće oblike djelovanja:

 • Pokretanjem i provođenjem aktivnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline te na očuvanju kulturno-povijesne baštine u planinama,
 • Pokretanjem i provođenjem aktivnosti na zaštiti i unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti, razvijanjem tjelesnih aktivnosti koje se organizirano izvode u prirodi, promocijom zdravih stilova života i promicanjem planinarstva kod djece, mladeži i građana,
 • Njegovanjem planinarske etike, razvijanjem čovjekoljublja, nesebičnosti, ispravnog odnosa prema prirodi i smislu za njezino očuvanje i stvaranjem uvjeta za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva,
 • Organiziranjem i provođenjem izvaninstitucionalnih odgojno-obrazovnih programa, iskustvenog učenja u prirodi za građanstvo i stručnih usavršavanja za članove,
 • Organiziranjem izleta, pohoda, tura, susreta, ekspedicija, logorovanja, kampova i planinarskih takmičenja, te drugih planinarskih manifestacija za članstvo,
 • Organiziranjem seminara, tribina, konferencija, kongresa i sličnih skupova koji doprinose ostvarivanju ciljeva Društva,
 • Sudjelovanjem na domaćim i stranim međunarodnim skupovima, kongresima i konferencijama koji doprinose ostvarivanju ciljeva Društva,
 • Osmišljavanjem, organiziranjem izgradnje, uređivanja, obilježavanja, čuvanja i održavanja planinarskih staza, MTB staza i veznih putova,
 • Izdavanjem internih publikacija za članove društva na temu planinarstva, tjelesne aktivnosti u prirodi, zdravih stilova života te planinskih i MTB vodiča i karata,
 • Jačanjem materijalne osnove i imovine Društva, te skrb o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih objekata (domova, kuća i skloništa),
 • Koordiniranjem i usmjeravanjem stručnih i specijaliziranih planinarskih djelatnosti u sekcijama, odsjecima i povjerenstvima (orijentacija, vodiči, markacisti, športsko penjanje, alpinizam, speleologija, Čuvari planinske prirode i dr.),
 • Organiziranjem osposobljavanja svoga članstva za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja,
 • Suradnjom s gospodarskim subjektima u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, sa znanstvenim institucijama, školama, športskim udrugama, savezima i zajednicama, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,
 • Poticanjem razvoja kontinentalnog brdsko-planinskog turizma kroz razvoj infrastrukture, usluge, turističkih proizvoda i izdavanje turističkih publikacija,
 • Obavljanjem športske djelatnosti u smislu odredbi Zakona o sportu, što se posebice odnosi na natjecateljske sportove organizirane u Društvu (skijanje, biciklizam, orijentacijsko trčanje i športsko penjanje),
 • Donošenjem smjernica, programa i planova djelovanja i razvitka Društva,
 • Obavljanjem i drugih poslova potrebnih za razvitak Društva.

V. JAVNOST RADA

Članak 10.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnijim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • Putem elektronske pošte, web stranice, izloga, predavanjima ili objavom u javnim medijima.

 

Javnost se može isključiti na sjednicama tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima Društva, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

Rad u Društvu je dragovoljan društveni rad, koji se obavlja u skladu s načelima javnosti, kolegijalnosti, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

 

VI. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 11.

Članom Društva postaje se dragovoljnim pristupom, prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta Društva.

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.

Za osobu mlađu od 18 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Svi članovi Društva svojim potpisom na pristupnici potvrđuju da su upoznati sa Statutom Društva i pravilima ponašanja članova Društva.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Članak 12.

 

Društvo vodi popis svojih članova.

Članovi HPD „Martinščak“ mogu biti redovni i počasni.

Redovni članovi su fizičke osobe.

Počasni članovi mogu biti fizičke osobe koje su u značajnijem obliku doprinijele i doprinose radu i unapređenju Društva i planinarstva uopće, a imenuje ih Skupština Društva na prijedlog Izvršnog odbora.

Popis članova vodi se u pisanom obliku kao knjiga Registar članstva, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

Popis članova mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu i mjestu rođenja, datumu pristupanja Društvu, datumu prestanka članstva u Društvu, adresi stanovanja, kontakt telefonu ili e-mail adresi.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

 

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

 • Aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge, sudjelovati u donošenju odluka, birati i biti biran u tijela Društva i HPS-a ako član ima poslovnu sposobnost. Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva,
 • Koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva,
 • Dobivati informacije o radu Društva,
 • Stjecati priznanja i nagrade za svoj rad,
 • Koristiti povlastice člana planinarske udruge.

Članak 14.

Obveze i odgovornosti člana Društva su:

 • Aktivno sudjelovati u radu Društva,
 • Redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
 • Sudjelovati u donošenju odluka,
 • Davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
 • Pridržavati se Statuta i drugih akata Društva,
 • Izvršavati odluke upravnih tijela Društva i preuzetih obveza,
 • Čuvati i podizati ugled i interes Društva,
 • Odazivati se na radne aktivnosti,
 • Raditi na prikupljanju novih članova te odgoju i školovanju mladeži,
 • O svom radu, izletima, ekspedicijama ostavljati pisani trag za uputu i učenje novim naraštajima planinara,
 • Pri radu, na izletima i ekspedicijama nositi i isticati simbole Društva, sponzora i donatora,
 • Čuvati imovinu Društva.

Članak 15.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • Dragovoljnim istupom,
 • Neplaćanjem članarine,
 • Slučajem predviđenim zakonskim propisima,
 • Smrću,
 • Isključenjem, članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti i to:

– Ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,

– Ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva,

– Ako član teže povrijedi interese i ugled članova Društva,

– Ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

Članak 16.

Član Društva koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Društva i time nanese štetu interesima Društva odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze, odlukom Suda časti može biti kažnjen:

 • Pismenom opomenom,
 • Zabranom sudjelovanja u planinarskim akcijama Društva u trajanju od jedne godine,
 • Zabranom obavljanja dužnosti (funkcija) u planinarskom Društvu u trajanju od jedne do tri godine,
 • Privremenim isključenjem iz Društva,
 • Trajnim isključenjem iz Društva.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO DRUŠTVA

Članak 17.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a posebice zbog djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe na tom području, Društvo svoje članove može organizirati kao sekcije, odsjeke i stanice.

Sekcije, odsjeci i stanice se neće posebno registrirati jer nemaju pravnu osobnost, a njihova djelatnost regulirana je Pravilnicima koje odobrava Izvršni odbor Društva.

Novi unutarnji ustrojstveni oblici djelovanja mogu se osnivati na poticaj najmanje pet punoljetnih i poslovno sposobnih članova Društva, a ukoliko za istim postoji opravdanost i ako su predviđeni Statutom HPS-a, te ih odobri Izvršni odbor Društva.

Na čelu ovakve organizacijske jedinice je pročelnik. Pročelnici organizacijskih jedinica mogu biti i članovi Izvršnog odbora Društva.

 

VIII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 18.

Tijela upravljanja i nadzora u Društvu su:

1. Skupština,

2. Izvršni odbor,

3. Predsjednik,

4. Dopredsjednik,

5. Tajnik,

6. Blagajnik,

7. Nadzorni odbor,

8. Sud časti.

U izboru tijela Društva potrebno je voditi brigu o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola, sukladno preporukama Međunarodnog olimpijskog odbora i Hrvatskog olimpijskog odbora (najmanje 40% žena).

Osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili Predsjednik Društva, kao ni članovi Upravnog odnosno Nadzornog odbora Društva ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke iz članka 112. Zakona o sportu.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva ne može biti osoba za koju postoji zapreka iz članka 19. stavak 2. i 3. Zakona o udrugama.

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 19.

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja, a održava se najmanje jednom godišnje (redovita), odnosno svake četvrte godine (izborna), a može biti i izvanredna. Redovitu (godišnju) Skupštinu saziva Predsjednik Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva.

Poziv za Skupštinu objavljuje se preko oglasne ploče i web stranice Društva najmanje 14 dana ranije s prijedlogom dnevnog reda.

Gostima se pozivi i materijali dostavljaju poštom ili e-poštom, u istom razdoblju.

Predsjednik je obvezan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva devet (9) članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 20.

Radom Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo od tri člana sukladno poslovniku Skupštine koji se izglasava nakon izbora Radnog predsjedništva. Do izbora Radnog predsjedništva Skupštinu otvara i njome upravlja Predsjednik Društva.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočno više od polovice ukupnog broja registriranih članova Društva.

Ako u određeno vrijeme početka Skupštine Društva nije nazočno više od polovice ukupnog broja registriranih članova Društva, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje.

Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O radu sjednice Skupštine Zapisničar vodi zapisnik, koji ga ovjerava uz još jednog ovjerovitelja kojeg je izabrala Skupština.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 21.

Skupština Društva:

 • Usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • Usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu, te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini,
 • Utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • Odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • Donosi odluku o statusnim promjenama,
 • Donosi Poslovnik o radu Skupštine, pravilnike Nadzornog odbora i Suda časti,
 • Razmatra i usvaja izvješća Predsjednika i drugih tijela Društva,
 • Bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Društva te članove Nadzornog odbora, članove Izvršnog odbora i Suda časti,
 • Na prijedlog Predsjednika Društva bira ili opoziva članove Izvršnog odbora,
 • Opoziva prije isteka mandata Predsjednika i sve članove Izvršnog odbora udruge u slučaju ako donose odluke suprotne zakonu i Statutu i ako ne provode odluke Skupštine, te bira nove s punim mandatom,
 • Opoziva prije isteka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora i člana Suda časti u slučaju ako nije aktivan, te imenuje njegovog zamjenika do isteka mandata tih tijela,
 • Odlučuje o žalbama članova protiv odluka Suda časti,
 • Odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • Imenuje i opoziva Likvidatora Društva,
 • Donosi i ostale odluke važne za djelovanje Društva,
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.
 • Donosi Odluku o promjeni adrese središta

 

2. IZVRŠNI ODBOR

Članak 22.

Izvršni odbor Društva je operativno tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Izvršni odbor Društva sastoji se od 7 članova koje bira Skupština.

Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednika biraju članovi Izvršnog odbora iz svojih redova sa mandatom od četiri godine.

Svi članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i obveze.

Članovi Izvršnog odbora dužni su prisustvovati sastancima.

Sastanci Izvršnog odbora mogu biti u fizičkom obliku ili putem digitalnih platformi.

U slučaju bolesti, duže spriječenosti te neodazivanja pojedinih članova sastancima Izvršnog odbora, Izvršni odbor ima pravo izabrati i kooptirati nove članove Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 23.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Izvršni odbor saziva Predsjednik Izvršnog odbora, pojedini član Izvršnog odbora, Predsjednik Društva koji onda i predsjedava Izvršnim odborom, Sud časti ili petina članstva Društva.

U slučaju odsutnosti Predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi Dopredsjednik, odnosno član Izvršnog odbora kojega ovlasti Predsjednik Društva.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova nazočnih članova.

O radu Izvršnog odbora Predsjednik Izvršnog odbora vodi zapisnik.

Pročelnici organizacijskih jedinica (sekcija, odsjeka i stanica) sudjeluju u radu Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja (osim ako nisu članovi istog). Obavezni su prisustvovati sjednicama samo po pozivu u svojstvu stručnog predlagatelja ili savjetnika.

Članak 24.

 

Izvršni odbor Društva:

 • Ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Društva između dviju sjednica Skupštine,
 • Priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi o izvršenju istog,
 • Provodi odluke Skupštine,
 • Upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i odobrava Pravilnike o radu sekcija i odsjeka,
 • Priprema materijale i podnosi izvješća o radu Skupštini,
 • Donosi odluku o visini članarine,
 • Na prvoj sjednici nakon izborne Skupštine, a na prijedlog Predsjednika Društva izabire Blagajnika,
 • Imenuje povjerenstva kao svoja stručna radna tijela za obavljanje povremenih ili trajnih zadaća iz svog djelokruga rada (za gospodarenje, za dodjelu priznanja, za školovanje kadrova, za planinarske putove i označavanje, za zaštitu prirode, za propagandnu i izdavačku djelatnost, za marketing, i sl.),
 • Utvrđuje prijedloge za priznanja,
 • Surađuje s planinarskim i drugim udrugama, poduzećima i državnim institucijama,
 • Donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim djelatnostima,
 • Organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članstva,
 • Donosi odluku o osobi koja će obavljati stručne poslove u Društva, a koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o sportu /stručna sprema/ i općim aktom nacionalnog sportskog saveza /licence trenera/
 • Obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

3. PREDSJEDNIK

Članak 25.

Predsjednik Društva:

 • Zastupa Društvo, i odgovoran je za zakonit rad Društva
 • Skrbi o radu Društva i njegovih tijela i odgovoran je da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i propisima,
 • Vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • Na Skupštini Društva predlaže sastav članova Izvršnog odbora te zamjene članova Izvršnog odbora ukoliko isti ne dolaze na sastanke ili nisu aktivni u radu,
 • Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Izvršnog odbora,
 • Usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata,
 • Potpisuje akte Društva,
 • Saziva sjednice Skupštine,
 • Po potrebi predlaže sjednice Izvršnog odbora, predlaže dnevni red i rukovodi radom sjednica,
 • Zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume, te poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • Vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • Provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • Predsjednik ima pravo osporiti i obustaviti od izvršenja sve odluke Izvršnog i Nadzornog odbora ako smatra da nisu u skladu sa zakonom ili Statutom Društva
 • Obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 26.

Skupština Društva može razriješiti Predsjednika Društva i prije isteka vremena za koje je imenovan ako za to postoje valjani razlozi kao što je: gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova, nepostupanje po propisima i općim aktima Društva te na osobni zahtjev.

U odsutnosti Predsjednika, Društvo zastupa Dopredsjednik Društva sa svim ovlastima.

4. DOPREDSJEDNIK

Članak 27.

Dopredsjednik:

 • Zastupa Društvo
 • Član je Izvršnog odbora koji je izabran na Skupštini Društva za dopredsjednika,
 • Zastupa Društvo u odsutnosti Predsjednika,
 • U odsutnosti Predsjednika zaključuje i potpisuje ugovore,
 • Pravovremeno izvješćuje Predsjednika Društva o aktivnostima koje je provodio kao njegov zamjenik,
 • Skrbi o radu Društva i njegovih tijela i odgovoran je da rad bude u skladu sa Statutom, zakonima i propisima,
 • Usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata,
 • Pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Izvršnog odbora,
 • Provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • Obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Mandat Dopredsjednika traje četiri (4) godine i može biti ponovno biran.

5. TAJNIK

Članak 28.

Tajnik Društva:

 • Zastupa Društvo
 • Član je Izvršnog odbora koji je izabran na Skupštini Društva za tajnika,
 • Zastupa Društvo u odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika,
 • Skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • Vodi Registar članova (Matičnu knjigu) i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
 • Obavlja stručno-administracijske poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Društva,
 • Brine o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • Brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • Vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • Brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Društva,
 • Zajedno s Predsjednikom i Dopredsjednikom organizira suradnju Društva i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • Koordinira rad svih tijela, odsjeka, sekcija i komisija u Društvu,
 • Pojedine teže stručno-administracijske poslove po odobrenju Izvršnog odbora može dati na obavljanje specijaliziranim ustanovama ili poduzećima na račun Društva,
 • Brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva,
 • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Mandat tajnika traje četiri (4) godine i može biti ponovno biran.

6. BLAGAJNIK

Članak 29.

Blagajnik:

 • Član Društva koji je izabran na prvoj sjednici Izvršnog odbora za Blagajnika,
 • Može, a i ne mora biti član Izvršnog odbora, a u svom radu odgovoran je Predsjedniku Društva,
 • Svoju funkciju obavlja stručno i samostalan je u vođenja financijskog i materijalnog poslovanja u skladu sa zakonskim propisima,
 • Na zahtjev Predsjednika i Izvršnog odbora Društva izrađuje i prezentira izvješća o financijskom i materijalnom poslovanju Društva,
 • Osigurava mogućnost uvida u financijsko i materijalno poslovanje ostalim tijelima i članovima Društva,
 • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Mandat blagajnika traje četiri (4) godine i može biti ponovno biran.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije mandata i to na: osobni zahtjev ili ako ne izvršava

zadaće koje su mu povjerene.

7. NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana s mandatom od četiri (4) godine i mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom Društva i utvrđuje jesu li u skladu s zakonom, Statutom i aktima Društva.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva Predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

Članak 31.

Sva tijela i članovi Društva dužni su omogućiti članovima Nadzornog odbora uvid u svu dokumentaciju o aktivnosti Društva.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor, Skupštinu, Sud časti i tijela čiji je rad nadziran.

9. SUD ČASTI

Članak 32.

Sud časti sastoji se od tri člana s mandatom od četiri (4) godine i mogućnošću ponovnog Izbora.

Sud časti rješava sporove medu članovima, te provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike članova Društva, a radi po Pravilniku o radu Suda časti HPS-a.

Po provedenom postupku i utvrđenim činjenicama Sud časti izriče stegovne mjere propisane u Pravilniku o radu Suda časti HPS-a. Sud časti svoje odluke donosi u pismenom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Nadzorni i Izvršni odbor te Skupštinu.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

Članak 33.

Protiv odluke Suda časti članovi Društva imaju pravo žalbe. Žalba se može podnijeti Skupštini Društva i to najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Suda časti, a Skupština je dužna riješiti žalbu na svojoj prvoj idućoj sjednici od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

IX. ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU

Članak 34.

Izbori se obavljaju javnim ili tajnim glasovanjem, u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.

Za Predsjednika Društva izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina nazočnih članova.

Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.

Za članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

Članak 35.

Mandat u svim tijelima Društva traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog biranja.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Društva ili zakonom.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 36.

Prijedlog za opoziv Predsjednika Društva mogu podnijeti Izvršni odbor ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Društva.

Prijedlog za opoziv Dopredsjednika, Tajnika ili pojedinog člana Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili člana Suda časti može podnijeti Predsjednik ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Društva.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Društva odnosno član tijela Društva opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broj članova Skupštine.

Novoizabranom Predsjedniku odnosno članu tijela Društva mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Društva.

Ako skupština razriješi sva tijela Društva tada bira nova tijela Društva na puni mandat.

Svaki član tijela Društva može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenjem na prvoj sjednici.

X. STRUČNE DJELATNOSTI I ŠKOLOVANJE KADROVA

Članak 37.

Društvo radi na organiziranju i provođenju stručnog usavršavanja i školovanja planinarskih kadrova svih kategorija.

Izobrazba i školovanje planinarskih kadrova i specijaliziranih stručnih djelatnosti obavlja se prema programu školovanja i stručnog usavršavanja, te razvitka specijalističkih djelatnosti koje utvrđuje i donosi HPS, kao i odgovarajućim programima Društva, sekcija, odsjeka i stanica.

Sve oblike školovanja i usavršavanja koja se sufinanciraju novčanim sredstvima Društva odobrava Izvršni odbor Društva.

Društvo potiče i promiče sport u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta te strateškim dokumentima donesenim na područnoj (regionalnoj) razini, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom, te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti poticanju aktivnosti djece i mladeži.

Društvo sudjeluje u predlaganju i provedbi programa razvoja sporta od interesa svoje područne (regionalne) samouprave koji se sufinanciraju od strane tijela državne uprave nadležnog za sport (sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanje materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina).

Društvo surađuje u ostvarivanju programa gradskog ili županijskog sportskog saveza, programa Hrvatskog olimpijskog odbora i dr.

Društvo sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša te sudjeluje u edukaciji sportaša o antidopingu.

Društvo provodi edukaciju, informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima.

Društvo poduzimanje aktivnosti za sprječavanje negativnih pojava u sportu, posebno za sprječavanje nasilja u sportu i kršenja prava djece.

Društvo promiče stručni rad u sportu, te sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika.

Društvo unosi i ažurira podatke za koje je nadležano u Nacionalni informacijski sustav u sportu.

Društvo obavlja i druge poslove, djelatnosti i zadaće određene zakonom i ovim Statutom.

XI. IMOVINA I MATERIJALNA SREDSTVA

Članak 38.

Imovinom Društva upravljaju i raspolažu tijela Društva sukladno propisima o materijalno-financijskom poslovanju neprofitnih udruga. Ako u svom djelovanju Društvo ostvari eventualnu dobit, ista se isključivo mora koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Društva, odnosno za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 39.

Imovinu Društva čine novčana i materijalna sredstva koje je Društvo steklo uplatom:

 • Članarine,
 • Dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
 • Sponzorstvima,
 • Financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • Prihodima od povremenog obavljanja gospodarske djelatnosti,
 • Dotacijama iz proračuna grada ili županije za program javnih potreba u fizičkoj i tehničkoj kulturi,
 • Drugim izvorima u skladu sa zakonom.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi Izvršni odbor.

XII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 41.

Društvo dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, te doprinos u razvoju Društva dodjeljuje se Društveno priznanje.

Članak 42.

Za zasluge i doprinos u razvoju planinarstva svojih članova, udruga, poduzeća i pojedinaca, Društvo dostavlja povjerenstvu Izvršnog odbora HPS-a prijedlog za dodjelu priznanja HPS-a.

Priznanja HPS-a su:

 • Brončani znak HPS-a,
 • Srebrni znak HPS-a,
 • Zlatni znak HPS-a,
 • Plaketa HPS-a,
 • Povelja počasnog člana HPS-a.

Priznanja HPD „Martinščak“ su:

 • Zahvalnica,
 • Priznanje,
 • Spomenica,
 • Plaketa Društva,
 • Povelja počasnog člana.

Predlagač za dodjelu priznanja HPS-a je Izvršni odbor Društva i Skupština Društva, a prilikom predlaganja poštuju se kriteriji Pravilnika o dodjeli priznanja HPS-a.

Prijedlog za dodjelu priznanja, spomenice, zahvalnice, plakete Društva i povelje počasnog člana Društva mogu dati članovi Izvršnog odbora, Predsjednik, pročelnici i sve ostale udruge kojih je Društvo član.

Izvršni odbor putem svog stalnog povjerenstva vodi evidenciju svih dodijeljenih priznanja.

XIII. LIKVIDATOR

Članak 43.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Osoba koja se bira za likvidatora treba imati potrebnu stručnost i iskustvo, s obzirom na nadležnosti likvidatora te ne smije imati zapreke iz članka 112. Zakona o sportu i/ili članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama.

 

XIV. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 44.

Društvo prestaje djelovati:

 • Odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • U drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kada Skupština Društva donese odluku da isto prestaje s radom, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje drugoj planinarskoj udruzi s područja Karlovačke županije ili Hrvatskom planinarskom savezu.

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 45.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa.

Kada odluka Arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku Arbitražnog vijeća.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odbor ili Predsjednik Društva.

 

Članak 47.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu utvrđena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donose Skupština i Izvršni odbor.

 

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva, koji je donijela Skupština 16. rujna 2015. godine te Izmjene i dopune Statuta od 01.ožujka 2020. godine.

 

U Karlovcu, 20. prosinca 2023. godine

Predsjednik HPD-a “Martinščak“

Ivica Čepuran