Statut


Na temelju članka 11 zakona o udrugama (Narodne Novine broj 88/01 i 11/02), i članka 14 zakona o Športu (NN 71/06, 150/08, 124/10), Skupština Hrvatskog planinarskog društva ‘ MARTINŠČAK koja je održana dana 06.03. 2011. godine donijela je slijedeći :

S T A T U T
Hrvatskog planinarskog društva
‘ M A R T I N Š Č A K ‘

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge: o zastupanju, o ciljevima te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi: o ostvarenju javnosti rada udruge : o članstvu i članarini: o pravima, obavezama i stegovnoj odgovornosti članova: o unutarnjem ustrojstvu: o tijelima udruge, njihovom sustavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima, načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova: imovini i raspolaganju sa mogućom dobiti : načinu stjecanja imovine, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

Članak 2.

Hrvatsko Planinarsko društvo ‘Martinšćak’, u daljnjem tekstu udruga je građana i neprofitna nestranačka i nevladina udruga fizičke kulture udruženih planinara.

Članak 3.
Hrvatsko Planinarsko društvo ‘Martinšćak’, član je Karlovačkog športskog saveza, Saveza športova županije Karlovačke, Planinarskog saveza grada karlovca, Planinarskog saveza Karlovačke županije te član Hrvatskog Planinarskog saveza.

Članak 4.
Hrvatsko planinarsko društvo ‘Martinšćak’ je puni naziv udruge. Upisuje se u registar udruga RH pri nadležnom državnom tijelu. Skraćeni naziv je HPD „Martinščka“ ( U daljnjem tekstu društvo. Društvo je pravna osoba. Sjedište društva je u Karlovcu, Kukuljevićeva 2. Društvo svojim radom djeluje na području Karlovačke županije. O promjeni adrese sjedišta društva odlučuje upravni odbor.

Članak 5.
Društvo ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm. S vanjske strane je kružni rub. Okolo piše Hrvatsko planinarsko društvo “Martinšćak” – Karlovac – . U sredini je stilizirani grb Hrvatskog planinarskog saveza.
Za članske iskaznice koristi se isti pečat samo promjera 20 mm. Isti pečat može se koristiti za računske i manipulativno-administrativne poslove

Članak 6.
Rad Društva je javan. Javnost rada ostvaruje se kroz demokratski postupak usaglašavanja i utvrđivanja stavova osiguranjem javnosti u svim tijelima društva, redovnim obavještavanjem članova i predstavnika društva, Karlovačkog športskog saveza (u daljnjem tekstu KŠS), Saveza športova županije karlovačke (u daljnjem tekstu SŠŽK), Hrvatskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu HPS-a), Planinarskog saveza grada Karlovca, Planinarskog saveza Karlovačke županije i tijela vlasti.

Članak 7.
U cilju utvrđivanja opće politike razvoja i unapređenja planinarstva kao dijela fizičke kulture, te radi ostvarivanja osnova i smjernica za razvoj planinarstva HPD ‘Martinšćak’ se udružuje u Karlovački športski savez, Savez športova županije karlovačke, te Hrvatskog planinarskog saveza i aktivno sudjeluje u ostvarivanju zacrtanih njegovih programa.

Članak 8.
Društvo surađuje u skladu sa principima vanjske politike i međunarodne suradnje Republike Hrvatske utvrđenim ustavom sa športskim planinarskim organizacijama u drugim državama.

Članak 9.

Društvo predstavlja i zastupaju Predsjednik i Tajnik.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 10.
Cilj društva je da potiče i promiče planinarstvo.
U svrhu ostvarivanja ciljeva društvo obavlja slijedeće djelatnosti :
– razvija organizacione oblike i stvara uvjete za razvoj ukupne planinarske djelatnosti
– Pokreče i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama
– organizira samostalno izlete, pohode, ture, susrete, sletove, expedicije logorovanja, planinarska natjecanja i druge planinarske društvene akcije sukladno posebnim propisima.
– organizira izgradnju, obilježavanje čuvanje i održavanje planinarskih staza putova i transverzala i veznih putova sukladno posebnim propisima.
– jača materijalnu osnovu i imovinu planinarstva, te vodi brigu o izgradnji .održavanju i čuvanju planinarskih objekata ( domova, kuća , skloništa )
– propagira planinarstvo kod građana i mladeži te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među planinarima.
– njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje , nesebičnost i ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje.
– stvara uvijete za razvitak zdravog , snažnog i plemenitog članstva.
– organizira osposobljavanje svoga članstva za pojačane napore pri otklanjanju elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja .
– surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju.
– usmjerava razvitak stručnih specijalističkih djelatnosti i službi ( alpinizam, gorska služba spašavanja, speleologija, orijentacija, vodiči, čuvari planinske prirode i dr.
– donosi smjernice programe i planove rada i razvitka planinarskog društva.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva mogu se osnivati stanice, sekcije, odsjeci i komisije u društvu kao i sekcije u poduzećima , drugim organizacijama , mjesnim odborima ustanovama, školama i sl.
Zadaci i ciljevi Društva također su da svojim djelovanjem doprinosi:
-razvoju fizičke kulture odnosno planinarstva i njegovoj ulozi u društvu.
-omasovljenju i unapređenju planinarstva.
-razvijanju stvaralačkih sposobnosti u planinarskoj aktivnosti.
-jačanju obrambenih sposobnosti kod planinara.
-humaniziranju međuljudskih i društvenih odnosa.
-afirmiranju amaterskih načela u planinarstvu.
-postizanju vrhunskih dostignuća u planinarstvu
-razvijanju i unapređivanju planinarskih veza sa ostalim planinarskim organizacijama.
-potiče razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti, pravednosti, samopoštovanja i poštivanja drugih, učenje tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom
-izgrađivanje demokratskih odnosa u planinarskoj organizaciji, te pridržavanje statuta KŠS, SŠŽK , PSKŽ, PSGK i HPS-a.
Članak 11.
Ciljeve i zadatke utvrđene ovim statutom Društvo ostvaruje neposredno:
-putem svojih organa i stručnih službi te putem svojih predstavnika u društvenim, političkim i drugim organizacijama i organima. Način ostvarivanja ciljeva je putem predavanja, prikazivanja filmova, fotografija, izložaba, putem sredstava javnog priopćavanja, organiziranjem planinarskih izleta, škola , seminara, te učestvovanjem u radu na označavanju i čuvanju povijesnih spomenika.

Članak 12
Društvo surađuje sa društvenim i političkim zajednicama, udrugama građana, privrednim organizacijama i drugim organizacijama odgovornim za općenarodnu obranu radi ostvarivanja zajedničkih programa osposobljavanja građana za obranu zemlje.

III. ČLANSTVO U HPD ‘MARTINŠČAK’

Članak 13.
Članovi Društva su redovni i počasni članovi.
Redovni članovi obuhvaćaju odrasle i mladež, koji aktivno sudjeluju u radu društva i redovno plaćaju članarinu. Odraslim članovima smatraju se punoljetne osobe.
Plaćanje članarine je osnovni preduvjet za redovnog člana društva.
Počasni član bira se doživotno ili na određeno vrijeme, a upisuje se u knjigu počasnih članova društva. Počasne članove bira skupština društva. Počasni član može biti ona osoba koja je doprinijela razvoju planinarstva u bilo kojem vidu.
Članom Društva može postati svaka poslovna sposobna fizička i pravna osoba naš ili strani državljanin.
Odluku o upisu novog člana donosi Upravni odbor natpolovičnom većinom glasova na prvoj narednoj sjednici ili osoba koju ovlasti odmah.

Članak 14.
Član društva ima slijedeća prava:
-da sudjeluje u radu društva , daje prijedloge i sudjeluje pri donošenju odluka.
-da bira i bude biran u tijela društva.
-da sudjeluje u svim oblicima planinarskih i drugih aktivnosti.
-da koristi sve povlastice koje proizlaze iz statuta Društva i HPS

Članak 15.
Član društva ima slijedeće dužnosti:
-da se aktivno bavi planinarenjem.
-da se pridržava statuta i pravilnika društva.
-da redovno plaća članarinu.
-da čuva ugled društva, njegovih članova i planinarske organizacije
-da se ponaša u skladu sa kodeksom planinarske etike.
-da se odaziva na akcije koje društvo poduzima.
-da se stručno uzdiže u znanjima potrebnim svakom planinaru.
-da dolazi na sastanke društva i organa upravljanja.

Članak 16.
Članstvo u Društvu nastaje:
-upisivanjem u društvo
-plaćanjem članarine
-prihvaćanjem statuta društva što budući član pismeno potvrđuje ispunjavanjem pristupnice.
Svakom članu izdaje se članska iskaznica Društva
Društvo obavezno vodi spisak članova , koje vodi tajnik.

Članak 17.
Članstvo u Društvu prestaje:
-ispisivanjem ili predajom članske iskaznice
-neplaćanjem članarine
-isključenjem
-neizvršavanjem programa rada društva
– neprihvaćanjem statuta i ostalih akata društva.

IV INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

Članak 18.
Javnost rada društva ostvaruje se :

pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu članovima skupštine i drugih tijela Društva
obavještavanjem predstavnika tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednice
objavljivanjem planova, programa, odluka i drugih akata društva
obavještavanje nadležnih tijela o radu i poslovanju društva
Dostavljanje materijala za skupštinu smatra se i objavljivanje materijala u tisku ili na WEB stranici društva.
U slučaju da se radi o poslovnoj tajni ili pitanjima od interesa za društvo javnost može biti isključena .
Odluku o isključenju javnosti donosi tijelo u čiju nadležnost spadaju naprijed utvrđeni razlozi.

V. TIJELA DRUŠTVA

Članak 19.
Tijela društva su:
– Skupština društva
– Predsjednik
– Tajnik
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor
– Sud časti

SKUPŠTINA:

Članak 20 .

Skupština društva je najviši tijelo društva. Sastavljena je od svih članova društva. Može biti redovna izvanredna i izborna. Redovna skupština održava se jednom godišnje, izvanredna prema potrebi a
Izborna svake četvrte godine.

Članak 21.
Skupštinu saziva Upravni odbor kad to iziskuju pitanja koja treba razmotriti.
-Izvanrednu Skupština se saziva obavezno:
-Po zaključku upravnog odbora.
-Na zahtjev tijela Karlovačkog saveza športova, SŠŽK, PSKŽ ili PSGK.
-Na zahtjev tijela vlasti.
-Na zahtjev 1/3 članova društva.
-Na zahtjev nadzornog odbora, suda časti ili HPS.
Odluku o sazivanju izvanredne sjednice skupštine mora sadržavati: dnevni red, datum i mjesto održavanja.
Izvanredna sjednica skupštine mora se sazvati u roku 30 dana.
Ukoliko nadležno tijelo ne sazove izvanrednu sjednicu skupštine u navedenom roku istu će sazvati predlagač u daljnjem roku od 15 dana.
Skupštinom društva rukovodi radno predsjedništvo kojeg bira skupština društva.
Poziv za skupštinu sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se najmanje 14 dana prije održavanja skupštine. U izuzetnim situacijama Upravni odbor može sazvati skupštinu i u kraćem roku. Skupština može punovaljano odlučivati ako je prisutno više od trećine ukupnog broja članova društva, a odluke donosi većinom glasova prisutnih.
Ukoliko skupštini nije pristupilo više od polovice odraslih članova društva, skupština se odgađa za najmanje pola sata i počinje s radom bez obzira na broj članova

. Članak 22.
Skupština je nadležna da :
-Razmatra i ocjenjuje aktivnost i razvoj društva
-Određuje programsku orijentaciju, smjernice rada, i politiku društva u cjelini.
-Donosi, mijenja, dopunjuje statut i pravilnike društva.
-Raspravlja i zaključuje o izvještajima i prijedlozima Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
-Bira predsjednika i tajnika društva
-Bira Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti, predlaže zastupnike u Karlovački savez športova, skupštinu HPS, Planinarskog saveza karlovačke županije, Planinarski savez grada Karlovca i druga potrebna tijela.
-Daje razrješnicu upravnom odboru, nadzornom odboru , sudu časti, predsjedniku i tajniku.
-izbor se može izvršiti javno ili tajno. Delegiranje zastupnika može se prepustiti u nadleštvo upravnog odbora, o čemu se donosi odluka na skupštini.
-Utvrđuje i zauzima stavove u bitnim pitanjima zastupnika društva u pojedinim organima.
-Odlučuje o prijedlozima i pritužbama koje su naslovljene na skupštinu društva.
-Donosi smjernice, program rada i djelatnosti društva u cjelini.
-Raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima koja su kao zadaci društva utvrđeni ovim statutom.
-Donosi prijedlog i predlaže Hrvatskom Planinarskom savezu osobe za savezna odlikovanja.
-Određuje osobe koje će imati pravo zastupanja i potpisivanja u Banci kao i ostalih dokumenata. .

UPRAVNI ODBOR:

Članak 23.

Upravni odbor je najviše izvršno tijelo koje sprovodi zaključke i politiku skupštine, organizira rad i obavlja tekuće poslove društva između dvije sjednice, te odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti. Članovi upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu upravnog odbora. Za svoj rad upravni odbor odgovara skupštini društva.

Članak 24.
Upravni odbor ima 5 članova. Članovi upravnog odbora biraju se iz redova članova društva na mandat od četiri godine. U toku mandata upravnog odbora, isti može kooptirati nove članove u slučaju spriječenosti rada pojedinih izabranih članova.

Članak 25.
Radom upravnog odbora rukovodi predsjednik upravnog odbora. Predsjednika biraju članovi upravnog odbora iz svojih redova sa mandatom od četiri godine. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika , radom upravnog odbora rukovodi njegov zamjenik izabran na toj sjednici.

Članak 26.
Upravni odbor je nadležan da:
-Utvrđuje prijedloge statuta, pravilnika, odluka, i drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi skupština.
-Sprovodi u život zaključke i odluke skupštine.
-Predlaže programsku politiku društva i provodi program rada prihvaćen na skupštini.
-Određuje visinu članarine.
-Donosi program rada i financijski plan društva, plan društva u okviru smjernica skupštine, te odlučuje o raspodjeli sredstava.
-Usvaja završni račun Društva i izvršava financijski plan društva, i u okviru plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava.
-Daje suglasnost za financijski plan i završni račun stručne službe društva.
-Osniva stalne i povremene komisije i druge pomoćna tijela, imenuje članove tih tijela i utvrđuje zadatke.
-Donosi privremenu odluku o osnivanju sekcija, odsjeka i njihovih pravilnika rada do skupštine društva.
-Odlučuje o drugim pitanjima od interesa i nadležnosti upravnog odbora , a u skladu sa statutom: društva, HPS i Karlovačkog saveza športova.

Članak 27.
Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Sjednicu upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odmora kada odluči da je to potrebno, kad to zatraži najmanje polovina članova upravnog odbora ili kad to zatraži predsjednik Društva ili tajnik. Sjednicu upravnog odbora saziva i njenim radom rukovodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik (jedan od članova upravnog odbora). Upravni odbor donosi punovažne zaključke i odluke ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova. Svaki član društva ima pravo prisustvovati sjednicama sa pravom prijedloga i diskusije, ali bez prava glasa.

Članak 28.
Članovi Upravnog odbora dužni su prisustvovat svim sjednicama. Oni članovi koji ne budu prisutni na dvije sjednice zaredom neopravdano, ne smatraju se više članovima upravnog odbora, te isti može kooptirati novog člana upravnog odbora. Protiv starog člana odmah se pokreće disciplinski postupak.

Članak 29.

Pravo raspolaganja imovinom društva ima jedino skupština društva.

Članak 30.
Članovi društva i građani koji po odluci upravnog odbora obavljaju poslove u interesu društva pri kojima su imali materijalne troškove imaju pravo na naknadu troškova. Troškove u okviru blagajničkog maksimuma odobrava predsjednik ili tajnik društva, a iznad toga upravni odbor.
Blagajnički maksimum određuje se po potrebi.

NADZORNI ODBOR:

Članak 31..

Nadzor nad radom skupštine, upravnog odbora i drugih tijela društva vrši Nadzorni odbor društva. Odbor se sastoji od tri člana. Oni između sebe biraju predsjednika. Njihov mandat traje četiri godine.
Nadzorni odbor prati:
-rad svih organa upravnog odbora, odsjeka, sekcija itd. te ukazuje na mjere koje bi trebalo poduzeti radi sprečavanja i uklanjanja nepravilnosti u radu.
-Vrši nadzor pravilnog izvršavanja postavljenih programa aktivnosti razvoja i međusobnih odnosa u društvu.
-Vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava društva u skladu sa njegovim programom rada i financijskim planom.
-O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Upravni odbor koji provodi daljnji postupak u otklanjanju uočenih nepravilnosti . U slučaju da se nepravilnosti ne otklone pravovremeno nadzorni odbor je dužan obavijestiti nadležna državna tijela inspekcije.
Sva tijela Društva dužna su dužna su nadzornom odboru pružiti potrebne podatke i omogućiti uvid u svu dokumentaciju te osigurati potrebne uvjete za rad.

Članak 32
Zadaci i način rada nadzornog odbora kao i druga pitanja u svezi s njegovim radom utvrđuje se pravilnikom koji utvrđuje skupština. Članovi odbora imaju pravo da prisustvuju svim sjednicama bilo kojeg organa društva i trebaju biti obaviješteni o istim.

.Članak 33.
Nadzorni odbor može pokretati postupak samoinicijativno ili po dobitku prijave te donijetii odgovarajući prijedlog odluke.

SUD ČASTI:

Članak 34

Sud časti sastoji se od tri člana koje bira skupština društva, na mandat od četiri godine. Sud časti između sebe bira predsjednika čiji mandat je također četiri godine.

Članak 35.
Sud časti provodi i pokreće disciplinske postupke te donosi odluku o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike članova društva. Sud časti pokreće postupak po primitku prijave od strane upravnog odbora, članova društva ili na vlastitu inicijativu.

.Članak 36.
Sud časti mora imati svoj pravilnik rada. Ukoliko ga nema primjenjuje se pravilnik HPS-a.

Članak 37.
Sud časti svoje odluke i izvještaje podnosi upravnom odboru i skupštini društva. Tijela skupštine , upravnog odbora kao i drugi organi dužni su sudu časti pružiti potrebne podatke i omogućiti uvid u svu dokumentaciju . Članovi suda časti imaju pravo da prisustvuju svim sjednicama bilo kojeg organa društva i moraju biti obaviješteni o njima.
U skladu sa odredbama o radu suda časti, odluku o suspenziji, isključenju i opomeni. nakon provedenog disciplinskog postupka od strane suda časti izglasanu natpolovičnom većinom glasova, Rješenje se izdaje pismeno. Osoba protiv koje se vodio postupak ili podnosilac prijave mogu na rješenje uložiti prigovor. Prigovor se podnosu u roku 15 dana od primitka rješenja i to skupštini društva, koja o tome mora donijeti odluku na prvoj narednoj sjednici. Odluka skupštine je konačna.
U slučajevima hitnosti odluku o suspenziji , do rješenja suda časti može izreći: Predsjednik društva, Ovakva odluka vrijedi do donošenja odluke suda časti. Konačnu odluku donosi skupština po eventualnom prigovoru.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA :

Članak 38.

Predsjednika društva bira skupština. Predsjednik društva predstavlja i zastupa društvo pred trećim licima. On je čuvar zakonitosti rada i djelovanja društva.
Predsjednik društva izuzetno ima pravo stavljanja veta na odluke upravnog odbora, sekcija i odsjeka ako smatra da one nisu u skladu sa statutom društva, zakonom, i ako smatra da se time narušava ugled ili dobro poslovanje društva.
O opravdanosti stavljanja veta predsjednika, konačnu odluku o tome donosi skupština

Članak 39
Predsjednik društva ili tajnik dužan je prisustvovati svim sjednicama Upravnog odbora i sudjelovati u radu istog. Predsjednik ne glasa na sjednicama upravnog odbora . Za svoj rad predsjednik društva odgovoran je skupštini. Predsjednik društva bira se na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Skupština može predsjednika razriješiti i prije isteka mandata od četiri godine.

TAJNIK DRUŠTVA

Članak 40.

Tajnik uz predsjednika obavlja operativno izvršne poslove upravnog odbora, brine za pravovremeno provođenje odluka i zaključaka skupštine, upravnog odbora, brine se za administrativno, financijsko i materijalno poslovanje društva, a obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom i općim aktima društva. Uz predsjednika tajnik ima pravo zastupanja društva. Osoba imenovana za tajnika može biti imenovana na neograničen broj mandata. Tajnika bira skupština na vrijeme od četiri godine . Za svoj rad tajnik je odgovoran skupštini

VI FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE:

Članak 41
Djelatnost društva financira se od :
-članarina
-obavljanja njenih dopuštenih djelatnosti
-priređivanje tombule
-dobrovoljnih priloga raznih organizacija i dotacija različitih fondova i proračuna.
-sredstava koja razne organizacije udruže za financiranje zajedničkih poslova i akcija
-drugih izvora
– za svoje obaveze društvo odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom

Članak 42.
Imovinu društva sačinjavaju:
-oprema i rekviziti
-sitan inventar
-osnovna sredstva
-novčana sredstva
-imovina koju društvo dobije donacijama iz proračuna grada, županije i drugih organizacija i pojedinaca

.Članak 43.
Raspodjela sredstava vrši se na osnovu financijskog plana društva. Financijski plan donosi Upravni odbor svake godine u prvom mjesecu za tekuću godinu. Financijski plan proizlazi iz programa rada društva. Sredstva društva mogu se koristiti samo namjenski i u skladu sa financijskim planom. Upravni odbor društva odlučuje o korištenju i upotrebi osnovnih sredstava društva. Upravni odbor može ovlastiti i pojedine članove upravnog odbora ili druge osobe da odlučuju o raspolaganju i korištenju osnovnih sredstava društva do određene vrijednosti.
Eventualna dobit trošit će se na uređenje i zaÓtitu okoline ili školovanje kadrova za zaÓtitu prirode i planina.

Članak 44.
Materijalno i financijsko poslovanje društva organizira se i vodi u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na neprofitne organizacije i općim aktima društva. Kontrolu poslovanja vrši nadzorni odbor i izvještava upravni odbor.

Članak 45.
Skupština ili upravni odbor mogu osnovati i namjenske fondove, a pravilnicima se mora odrediti način trošenja sredstava kao i poslovanje i upravljanje.

VII ODSJECI I SEKCIJE:

Članak 46.
Upravni odbor, osniva sekcija i odsjeka, čija se aktivnost vrši u okviru rada društva. Sekcije i odsjeci trebali bi imati svoj pravilnik rada, koji odobrava skupština. Ukoliko ga nemaju primjenjuje se pravilnik HPS-a.

Članak 47.
Svaka sekcija mora imati svoj izvršni odbor, koji biraju svi članovi sekcije na svojoj skupštini natpolovičnom većinom glasova.

Članak 48.
Izvršni odbor sekcije i odsjeka sastoji se od : pročelnika, tajnika i blagajnika.

Članak 49.
Sekcije i odsjeci mogu imati i svoj žig. Oblik, izgled i sve ostalo odobrava upravni odbor.
Sekcije i odsjeci nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 50.
Skupština sekcija i odsjeka mora se održati barem jednom godišnje, i to najmanje 14 dana prije skupštine društva.
Članak 51.
Pročelnici sekcija i odsjeka dužni su na svojim godišnjim skupštinama dati izvještaj o radu tokom protekle godine i predložiti program rada za iduću godinu. Program rada sekcija mora biti sastavni dio programa rada društva za narednu godinu.

VIII ZADACI DRUŠTVA U OBLASTI OBRANE.

Članak 52.
U skladu sa zakonom o obrani i odlukom nadležnih tijela Društvo će djelovati u pripremama za obranu.

IX NAGRADE I PRIZNANJA:

Članak 53.

Rad u tijelima društva je besplatan. Članovi društva, koji su se u ispunjavanju društvenih zadataka na svim poljima aktivnosti društva naročito istakli, mogu biti pohvaljeni od skupštine društva, a na prijedlog upravnog odbora. Upravni odbor predlaže skupštini i članove za dodjelu znaka i priznanja HPS i ostalih. Prijedlog uz suglasnost upravnog odbora može dati i pojedina sekcija. Za osobite zasluge u unapređenju društvenih interesa u planinarstvu, kao i osobite zasluge za rad društva , skupština društva može na prijedlog upravnog odbora imenovati pojedine članove društva i građane počasnim članovima društva.

X PRESTANAK RADA DRUŠTVA:

Članak 54.

U skladu sa zakonom o udrugama društvo prestaje sa svojom djelatnošću odlukom skupštine društva te u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 55.
U slučaju prestanka rada društva sva imovina pripada pod HPS.

XI ZAVRŠNE ODREDBE :

Članak 56.

Statut Društva je temeljni opći akt društva. Svi drugi akti moraju biti u skladu sa odredbama ovog statuta
Statut , njegove izmjene i dopune donose se u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 57.

Tumačenje odredbi statuta daje skupština društva.

Članak 58.

Statut društva stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se danom upisa u registar udruga RH pri nadležnim državnim tijelom.
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti statut društva od 11.01.1998. godine

U Karlovcu, 06. 03. 2011:
Predsjednik HPD ‘Martinšćak’